დაგვირეკე: +995 322 424002

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი

ფიზიკური პირის რეგისტრაცია
იურიდიული პირის რეგისტრაცია


სამომხმარებლო შეთანხმება

იმისათვის, რომ შეძლოთ “portal.cloud9.ge”-ის სრულფასოვანი წვდომა და მოხმარება, გთხოვთ, გაეცნოთ და დაეთანხმოთ წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმებას

შპს „ქლაუდ ცხრა“-ს ვებ-გვერდის მოხმარებისთვის დადგენილი წესები, პირობები და განცხადებები


წინამდებარე წესები, პირობები და განცხადებები (შემდგომში ტექსტში მოხსენიებული, როგორც „სამომხმარებლო შეთანხმება“ ან უბრალოდ „შეთანხმება“) ფორმდება შპს „ქლაუდ ცხრა“-სა და იმ მომხმარებლებს (შემდგომში: „მომხმარებელი“), რომლებსაც სურთ ქლაუდ9-ის სერვისებზე და პროდუქტზე წვდომის მოპოვება, მათი გამოყენება და შეძენა.
1. პროდუქტის აღწერა:
შპს „ქლაუდ ცხრა“ (შემდგომში: „ქლაუდ9“ ან „კომპანია“) არის ვებ-ჰოსტინგის სერვისების პროფესიონალი პროვაიდერი და მონაცემთა დამუშავების ცენტრების (data centers) გამოცდილი ოპერატორი. მისი ვებ-გვერდების, მობილური ტექნოლოგიებისა და სხვა მსგავსი აპლიკაციების საშუალებით (შემდგომში ერთობლივად მოხსენიებული, როგორც: „ვებ-გვერდი“), ქლაუდ9 მომხმარებელს სთავაზობს უმაღლესი ხარისხის სერვისებსა და პროდუქტებს (შემდგომში: „პროდუქტები“), მათ შორის (მაგრამ არამარტო):
 • „ქლაუდ“ (Cloud) სერვისები;
 • „DevOps“ სერვისები;
 • ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური (ე.წ „აი-ტი“) კონსულტაცია;
 • სტრიმინგ სერვისები;
 • ელექტრონული ფოსტის სერვისები;
 • კოლოკაციის სერვისები;
 • „CDN“ (მედია ფაილების გავრცელების ქსელი) სერვისები;
 • „CERT“ - უსაფრთხოების და „DDoS“-ისგან თავდაცვის გადაწყვეტები;
 • მონაცემთა დამუშავების ცენტრის (Data centers) სერვისები;
 • სასერვერო ინფრასტრუქტურის დაგეგმა, გამართვა და ადმინისტრირება;
 • მონაცემთა დამუშავების ცენტრების (Data centers) დაპროექტება, აშენება და მოწყობა.

„ქლაუდ9“ ფლობს თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და უახლესი აპარატურით აღჭურვილ ინფრასტრუქტურას, რაც უზრუნველყოფს მომსახურების მაღალ ხარისხს, საიმედოობასა და სტაბილურობას.
2. ტერმინთა განმარტება:
წინამდებარე შეთანხმების მიზნებისთვის, ქვემოთ ჩამოთვლილ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
 • მომხმარებელი - ფიზიკური ან იურიდიული პირი (მათ შორის, სახელმწიფო ორგანოები და სსიპ-ები), რომელიც იღებს „ქლაუდ9“-ს მომსახურებას;
 • მომსახურების ღირებულება - თანხა, რომელიც ფიქსირებულია „ქლაუდ9“-ს მიერ, იმ პროდუქტ(ებ)ის სანაცვლოდ, რომელსაც მომხმარებელი უკვეთავს;
 • ნგარიშსწორების პერიოდი - გადახდის თარიღი, რომელის ფიქსირებულია „ქლაუდ9“-ს პორტალზე, მომხმარებლის პირად გვერდზე ატვირთული გადასახდელი ინვოის(ებ)ში;
 • ჰოსთინგი - მომსახურება, რომელიც გულისხმობს მომხმარებლის ვებ-საიტის ინტერნეტში განთავსებას;
 • დომეინის სახელი - მომხმარებლის მიერ ელექტრონულ განაცხადში მითითებული დომეინის სახელი;
 • ფიზიკური სერვერი - „ქლაუდ9“-ს კუთვნილი ფიზიკური სერვერი, რომელიც იჯარის წესით გადაეცემა მომხმარებელს და რომლის ადმინისტრირებას უზრუნველყოფს თავად ეს უკანასკნელი;
 • ვირტუალური სერვერი - „ქლაუდ9“-ს კუთვნილ ფიზიკურ სერვერზე გამოყოფილი ვირტუალური მანქანა, რომელიც მოიხმარს ფიზიკური სერვერის გარკვეულ რესურსებს, როგორიცაა: სივრცე (დისკი), ოპერატიული მეხსიერებას („RAM“), პროცესორი და რომლის ადმინისტრირებასაც უზრუნველყოფს თავად მომხმარებელი;
 • სერვერი - კომპიუტერი, რომელიც განთავსდება კოლოკაციის ფართში.
 • კოლოკაციის ფართი - „ქლაუდ9“-ს მონაცემთა დამუშავების ცენტრი (Data centers), რომელიც გამართულია მე-3 დონის (Tier 3) სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად, სადაც ხდება მომხმარებლის კუთვნილი სერვერ(ებ)ის და სხვა დამატებითი მოწყობილობის განთავსება.

3. ვებ-გვერდის გამოყენება:
წინამდებარე ვებ-გვერდი და პროდუქტები, რომელიც ხელმისაწვდომია მასზე შეთავაზებულია მომხმარებლისთვის იმ პირობით, რომ ეს უკანასკნელი აცხადებს (მოდიფიცირების გარეშე) თანხმობას ყველა წესებზე, პირობებსა და განცხადებებზე, რომელიც ჩამოთვლილია ამ დოკუმენტში. ჩვენი ვებ-გვერდის ნებისმიერი ფორმით გამოყენებით, მომხმარებელი აცხადებს თანხმობას და ადასტურებს, რომ გაეცნო მოხმარებისთვის აუცილებელ პირობებს, გაიგო მათი შინაარსი და ეთანხმება მათ. ნებისმიერი შეკვეთის/შენაძენის გაკეთებისას, მიიჩნევა რომ პირი, რომელიც აკეთებს ამ შეკვეთას/შენაძენს, დაეთანხმა წინამდებარე შეთანხმებას, მათ შორის, იმ პირების ნაცვლადაც, რომლის სასარგებლოდაც აკეთებს შეკვეთას/შენაძენს.
ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, რომ მომავალში შევცვალოთ ან რაიმე სხვა ფორმით მოვახდინოთ შეთანხმების მოდიფიცირება, ხოლო მომხმარებელი აცნობიერებს და ეთანხმება, რომ ასეთი ცვლილების შემდეგ, მის მიერ ვებ-გვერდის განგრძობადი წვდომა ან გამოყენება, გამოხატავს მის თანხმობას განახლებულ ან მოდიფიცირებულ შეთანხმებაზე. ჩვენ გამოვაქვეყნებთ შეთანხმებაში უკანასკნელი ცვლილების შეტანის თარიღს ამ გვერდის ზედა კუთხეში და ნებისმიერი ცვლილება ძალაში შევა მათი გამოქვეყნებისთანავე. ჩვენ, ჩვენს რეგისტრირებულ მომხმარებლებს, მათ მიერ მითითებულ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე შეტყობინების გაგზავნის ან ვებ- გვერდზე ანოტაციის გამოქვეყნების გზით, შევატყობინებთ შეთანხმებაში არსებითი/მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანის თაობაზე. დროდადრო აუცილებლად ესტუმრეთ ამ გვერდს, რათა გადახედოთ შეთანხმების უახლოეს ვერსიას. მომხმარებლის მიერ წინამდებარე ვებ-გვერდის სარგებლობის წინაპირობის სახით, იგი აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ: ა) ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც მომხმარებელმა გააზიარა ამ ვებ-გვერდზე არის უტყუარი, ზუსტი, ამჟამინდელი და სრული;
ბ) თუკი მომხმარებელს აქვს ანგარიში („ექაუნთი“) „ქლაუდ9“-ს პორტალზე, იგი (მომხმარებელი) უსაფრთხოდ შეინახავს ანგარიშის ინფორმაციას (მაგ. მომხმარებლის სახელი და პაროლი) და გააკონტროლებს და აიღებს სრულ პასუხისმგებლობას მისი ანგარიშის ნებისმიერი სახით გამოყენებაზე, მათ შორის მესამე პირების მიერ;
გ) მომხმარებელი აცნობიერებს, რომ იმ შემთხვევაში, თუკი იგი ვერ შეძლებს საიდუმლოდ და უსაფრთხოდ შეინახოს მისი ანგარიშის მონაცემები, რასაც მოჰყვება მესამე პირების მიერ მომხმარებლის ანგარიშის უნებართვო სარგებლობა, მხოლოდ მომხმარებელი იქნება პასუხისმგებელი იმ შედეგებზე, რაც ასეთ სარგებლობას მოჰყვება. „ქლაუდ9“-ს მსგავსი ფაქტების მიმართ არ გააჩნია არავითარი პასუხისმგელობა;
დ) ის არის სულ მცირე 18 წლის, რაც აუცილებელია ვებ-გვერდზე ანგარიშის გასახსნელად და ვებ-გვერდზე კონტრიბუციის გასაკეთებლად. „ქლაუდ9“ წინასწარი შეცნობით არ ახდენს 18 წლამდე პირთა მონაცემების დამუშავებას;
ე) მის მიერ ვებ-გვერდის გამოყენება გამიზნულია პროდუქტების შესაძენად და ლეგიტიმური შეკვეთების გასაკეთებლად. მომხმარებელი აცხადებს თანხმობას, რომ არ გამოიყენებს ვებ-გვერდს სპეკულაციური, ყალბი ან თაღლითური მოთხოვნების გასაკეთებლად. ჩვენი ვებ-გვერდის და პროდუქტების გამოყენების წინაპირობის სახით, მომხმარებელი ვალდებულია:
ა) დროულად გადაიხადოს შეკვეთილი პროდუქტების ღირებულება. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი გადახდის ბოლო ვადას გადააცილებს 3 (სამ) დღეზე მეტი ხნით, „ქლაუდ9“ იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს სერვისების მიწოდება; ბ)
შექმნას სათანადო პირობები (ამასთან, წარმოადგინოს სწორი ანგარიშსწორების ინფორმაცია, მისამართი და სხვ.), რომელიც საჭიროა, რათა „ქლაუდ9“-მ ჯეროვნად და დროულად შეასრულოს მისი ვალდებულებები;
გ) გადახდის დანიშნულებაში მიუთითოს შესაბამისი ინვოისი. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელს აქვს დავალიანება „ქლაუდ9“-ს მიმართ („ქლაუდ9“-ს პორტალი აფიქსირებს გადაუხდელ ინვოისებს), ეს უკანასკნელი უფლებამოსილია მომხმარებლის ნებისმიერი გადახდა (იმის მიუხედავად, თუ რომელი ინვოისის დასაფარად არის გამიზნული ეს გადახდა) მიმართოს ძველი დავალიანებების დასაფარად.
პროდუქტების მიწოდებისას, „ქლაუდ9“ ვალდებულია:
ა) 24/7 განმავლობაში უზრუნველყოს მისი სერვისების მონიტორინგი და მხარდაჭერა შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით - support@cloud9.ge;
ბ) უზრუნველყოს მისი სერვისების უწყვეტი მიწოდება, კალენდარულის დღის 24 საათი განმავლობაში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც „ქლაუდ9“ აწარმოებს პროფილაქტიკურ, ტექნიკურ, სარემონტო ან სხვა აუცილებელ სამუშაოებს (ასეთ შემთხვევებში, „ქლაუდ9“ 3 (სამი) სამუშაო დღით ადრე გამოაქვეყნებს ანოტაციას მის ვებ-გვერდზე).
დამატებით, მომხმარებელი აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ:
ა) რომ „ქლაუდ9“-ს მიერ ის წარსულში არ არის დაბლოკილი და არც სხვაგვარად ჰქონია შეჩერებული ვებ-გვერდზე წვდომა;
ბ) არ არის „ქლაუდ9“-ს პირდაპირი კონკურენტი;
გ) აქვს სრული უფლებამოსილება, რომ გახდეს ამ შეთანხმების მხარე და მის მიერ ამის გაკეთება, არ გამოიწვევს რაიმე სხვა ისეთი ხელშეკრულების პირობის დარღვევას, რომლის მხარეც არის მომხმარებელი. ჩვენ ვიტოვებთ ერთპიროვნულ უფლებამოსილებას, რომ ჩვენი შეხედულების შესაბამისად, ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი საფუძვლით, მათ შორის, მაგრამ არამარტო - წინამდებარე შეთანხმების პირობების დარღვევის საფუძვლით, ნებისმიერ პირს, შევუზღუდოთ წვდომა ჩვენს ვებ-გვერდზე და სერვისებზე/პროდუქტებზე, რომელსაც ჩვენ მოხმარებელს ვთავაზობთ.
ჩვენს ვებ-გვერდზე წვდომით ან მისი გამოყენებით, მომხმარებელმა შეიძლება იხილოს მასალა, რომელიც ამ უკანასკნელისთვის უადგილოა, არასწორია, უხამსია, შეურაცხმყოფელია, ამორალურია, წინააღმდეგობრივია ან სხვაგვარად არის შეუსაბამო. „ქლაუდ9“ არ ისახავს მიზნად მსგავსი მასალის წახალისებას და ვერ გასცემს გარანტიას მათ სიზუსტეზე. აქედან გამომდინარე, მომხმარებელი ჩვენს ვებ-გვერდს უნდა დაუკავშირდეს და გამოიყენოს საკუთარი რისკის ქვეშ.
4. აკრძალული საქმიანობები:
ვებ-გვერდზე განთავსებული მასალა და ინფორმაცია (მათ შორის, მაგრამ არამარტო, მესიჯები, მონაცემები, ინფორმაცია, ტექსტი, გრაფიკები, ვიდეო-მასალა, რუკები, აღმნიშვნელები, პროგრამები, კოდები და სხვა მასალები), ასევე ინფრასტრუქტურაც, რომელიც უზრუნველყოფს ამ მასალისა და ინფორმაციის მომხმარებლებისთვის მიწოდებას, ჩვენთვის პრიორიტეტულია. მომხმარებელი თანხმობას აცხადებს, რომ არ შეცვალოს, გააკეთოს მოდიფიკაცია, დააკოპიროს, გააკეთოს ასლები, გაავრცელოს, გადასცეს, გამოაქვეყნოს, შეასრულოს, მოახდინოს რეპროდუცირება, მოაქციოს ლიცენზიის ქვეშ, შექმნას დერივაციული პროდუქტი, გაცვალოს, გააკეთოს ტრანსფერი, გაყიდოს ან გადაყიდოს ინფორმაცია, მასალა, პროგრამები, პროდუქტები, ან სერვისები, რომელზეც წვდომა მიიღო ჩვენი მეშვეობით. „ქლაუდ9“-ის პროდუქტების შეთანხმებულზე სხვაგვარად გამოყენება, მოითხოვს კომპანიისგან წინასწარ წერილობით თანხმობას.
დამატებით, მომხმარებელი აცხადებს თანხმობას, რომ არ შეუწყობს ხელს ან მისცემს ნებართვას მესამე პირებს, რომ ამ უკანასკნელებმა:
ა) გამოიყენონ ვებ-გვერდი ან მასზე განთავსებული მასალა კომერციული ან უკანონო მიზნებისთვის;
ბ) მოახდინონ ვებ-გვერდზე განთავსებული მასალის ან ინფორმაციის წვდომა, მონიტორინგი ან რეპროდუცირება რობოტის, „ობობის“, „სკრეიპერის“ ან სხვა ავტომატური მექანიზმებით, ან მექანიკური პროცესის მეშვეობით მოახდინონ მათზე წვდომა, „scrape”, ინდექსირება, მოპოვება ან ვებ-გვერდის სხვაგვარად გამოყენება, ან ვებ-გვერდზე განთავსებული ნებისმიერი მასალის, ნებისმიერი მიზნით გამოყენება, ჩვენი წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე;
გ) დაარღვიონ შეზღუდვები ვებ-გვერდის ნებისმიერ არხზე, სადაც დაუშვებელია რობოტის მეშვეობით შეღწევა, ან გვერდი აუარონ სხვა საშუალებებს, რომლებიც დანერგილია ვებ-გვერდზე წვდომის შეწყვეტის ან შეზღუდვისთვის;
დ) განახორციელონ ნებისმიერი ქმედება, რომელიც ჩვენი შეფასებით, შესაძლებელია არაგონივრულად, ან არაპროპორციულად ტვირთავდეს ან გადატვირთოს ჩვენი ინფრასტრუქტურა, ან ისეთი ქმედება, რომლიც საჭიროებს ვებ-გვერდზე გადაჭარბებული ტრაფიკის მიწოდებას;
ე) მოახდინონ ნებისმიერი მიზნით, ამ ვებ-გვერდის ნებისმიერ ნაწილზე მიმართული „ღრმა-ბმულის“ გაკეთება, ჩვენი წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე;
ვ) ჩვენი წინასწარი თანხმობის გარეშე, მოახდინონ ამ ვებ-გვერდის ნებისმიერი ნაწილის სხვა ვებ-გვერდებზე ნებისმიერი სახით ინკორპორირება, მათ შორის, ჩარჩოს გადატანით ან სარკისებრი კოპირებით;
ზ) ცადონ „ქლაუდ9“-ს მიერ ვებ-გვერდთან დაკავშირებული ნებისმიერი პროგრამის შეცვლა, მოდიფიცირება, ადაპტირება, რედაქტირება, დეკომპოზიცია, დაშლა ან ნებისმიერი მიზნით „გადაკონსტრუირება“;
თ) გამოიყენონ ვებ-გვერდი მუქარისთვის, თვალთვალისთვის, თაღლითობისთვის, წაქეზებისთვის, შეწუხებისთვის, ან სხვა პირის შეწუხების ადვოკატირებისთვის, ან მოახდინონ ნებისმიერი სხვა ფორმით, სხვა მომხმარებლების მიერ ვებ-გვერდით გამოყენებაში ჩარევა;
ი) გამოიყენონ ვებ-გვერდი სპამის, ჯაჭვური წერილების, გათამაშებების, „ჯანქ“ ელექტრონული ფოსტის წერილების, პირამიდის სქემების, გამოკითხვების, ან სხვა მასობრივი შეტყობინებების გასავრცელებლად, მიუხედავად იმისა, ისინი კომერციული ბუნების არის, თუ არა;
კ) გამოიყენონ ვებ-გვერდი ნებისმიერი ისეთი ფორმით, რომელიც ქმნის ინტერესთა კონფლიქტს, როგორიცაა მაგალითად, შეფასებების სხვა ბიზნესებთან გაცვლა, ან შეფასებების დაწერა ან გაცხადება;
ლ) გამოიყენონ ვებ-გვერდი დაცული ჯგუფებისკენ მიმართული დისკრიმინაციის ან შევიწროვების წაქეზებისთვის; გამოიყენონ ვებ-გვერდი მესამე პირთა უფლებების, მათ შორის, კონფიდენციალურობის, საავტორო უფლებების, პატენტების, სასაქონლო ნიშნების, სავაჭრო საიდუმლოების, მორალური უფლებების, საჯაროობის უფლებების, ან სხვა რაიმე ინტელექტუალური საკუთრების უფლებით ან სხვა უფლების შელახვისთვის;
მ) გამოიყენონ ვებ-გვერდი პორნოგრაფიული ან უკანონო მასალის ასატვირთად ან გასავრცელდებლად; გამოიყენონ ვებ-გვერდი არასრულწლოვანებისგან პერსონალური ინფორმაციის გამოსათხოვად, ან არასრულწლოვნებისთვის ზიანის მიყენებისთვის ან ასეთი ზიანის მიყენების მუქარისთვის;
ნ) ჰაკის, პაროლების „მაინინგის“ ან სხვა საშუალებებით ცადონ ვებ-გვერდზე, მომხმარებლების ანგარიშებში, კომპიუტერულ სისტემებში ან ვებ-გვერდთან დაკავშირებულ ქსელებში არა-ავტორიზებული შეღწევა; გამოიყენონ ვებ- გვერდი კომპიუტერული ვირუსების, ე.წ „ტროას ცხენების“, დეფექტების ან სხვა მავნებელი ბუნების საგნების გასავრცელებლად (შემდგომში ერთობლივად: „ვირუსები“);
ო) გამოიყენონ ნებისმიერი მოწყობილობა, პროგრამა ან სხვა საშუალება, რომელიც ხელს უშლის ვებ-გვერდის სწორად ფუნქციონირებას, ან სხვაგვარად მოქმედებს ვებ-გვერდის მუშაობაზე;
პ) გამოიყენონ ვებ-გვერდი ნებისმიერი კომპიუტერული ქსელის ან უსაფრთხოების დასარღვევად, პაროლების ან უსაფრთხოების დაშიფრული კოდების გასატეხად;
ჟ) ჩაერიონ ან დაარღვიონ ვებ-გვერდის უსაფრთხოების სისტემა, ან სხვაგვარად მიაყენონ ზიანი ვებ-გვერდს; ან
რ) წაშალონ, შეაფერხონ, გამორთონ, დააზიანონ ან სხვაგვარად ჩაერიონ ვებ- გვერდის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ ფუნქციებში, ან ფუნქციებში, რომლებიც ემსახურება ვებ-გვერდის მასალის წვდომის ან კოპირების შეზღუდვას, ან პრევენციას, ან ფუნქციებში, რომლებიც აწესებ შეზღუდვებს ვებ-გვერდის გამოყენებისთვის.
ხსენებული შეზღუდვები ვრცელდება თავად მომხმარებელზეც.
5. მომხმარებლის ანგარიში:
იმისათვის, რომ შეძლოს ვებ-გვერდის გარკვეული ფუნქციების გამოყენება, მომხმარებელი შექმნის ანგარიშს და მიაწვდის ქლაუდ9-ს სწორ და უტყუარ ინფორმაციას მის შესახებ. მომხმარებელი თავად არის პასუხისმგებელი, რომ საიდუმლოდ შეინახოს მისი ანგარიშის პაროლი და სხვა ავტორიზაციის ინფორმაცია. მომხმარებელი ასევე პასუხისმგებელია ნებისმიერ აქტივობაზე, რომელიც მისი ანგარიშიდან ხდება. მომხმარებელი აცხადებს თანხმობას, დაუყოვნებლივ შეგვატყობინოს მისი ანგარიშის ნებისმიერი არა-ავტორიზებული წვდომის შესახებ.
მომხმარებლის ანგარიში მხოლოდ მისი პერსონალური გამოყენებისთვის არის. მომხმარებელს არ აქვს უფლება თავი სხვა პირად გაასაღოს, შექმნას ანგარიში სხვა პირისთვის, მიაწოდოს ვებ-გვერდს სხვისი ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ან შექმნას დუბლიკატი ანგარიშები.
ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას დავხუროთ მომხმარებლის ანგარიში ნებისმიერი მიზეზით ან უმიზეზოდ.
ჩვენ შესაძლოა, ჩვენი შეხედულებისამებრ, აღვკვეთოთ ან წვდომა შევუზღუდოთ მომხმარებლის ანგარიშს ან მის წვდომას ვებ-გვერდზე (ნაწილობრივ ან სრულად), ნებისმიერი მიზეზით ან უმიზეზოდ, ყოველგვარი შეტყობინების ან პასუხისმგებლობის გარეშე. მაგალითად, თუკი მომხმარებელი არასწორად გამოიყენებს ჩვენს ვებ-გვერდს, ჩვენ შესაძლოა აღვკვეთოთ ან წვდომა შევუზღუდოთ მომხმარებლის ანგარიშს. ნებისმიერმა ასეთმა შემთხვევამ, შესაძლოა მოახდინოს მომხმარებლის მიერ მის ანგარიშზე, ვებ-გვერდზე, მომხმარებლის მასალაზე, ვებ-გვერდის მასალაზე, ან სხვა მსგავს ინფორმაციაზე წვდომის პრევენცია.
მომხმარებელი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს დახუროს მისი ანგარიში, მისი ანგარიშის გაუქმების და ვებ-გვერდის ნებისმიერი ნაწილის გამოყენების/წვდომის შეწყვეტის გზით. თუკი მომხმარებელი გააუქმებს მის ანგარიშს, ჩვენ შესაძლოა განვაგრძოთ მის მიერ წარსულში გამოქვეყნებული მასალის ჩვენება (დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, იხილოთ ქლაუდ9-ს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების პირობები.
როგორც ამ ვებ-გვერდის მომხმარებელი, თქვენ აცხადებთ და იძლებით გარანტიას, რომ:
1) ქლაუდ9 და მასთან დაკავშირებული პირები არ იქნებიან პასუხისმგებლები მომხმარებლის ან სხვების წინაშე, იმ ტრანზაქციების ფარგლებში, რომლებიც განხორციელდა მომხმარებლის პაროლის ან ანგარიშის გამოყენების შედეგად; და 2) მომხმარებლის პაროლის ან ანგარიშის არა-ავტორიზებულმა წვდომამ, შესაძლოა დააყენოს მომხმარებლის პასუხისმგებლობის საკითხი ქლაუდ9-ს ან სხვა მომხმარებლების წინაშე.
6. ელექტრონული კომუნიკაცია:
რიდესაც მომხმარებელი იყენებს ვებ-გვერდს, აგზავნის ელექტრონულ ფოსტას, ტექსტურ შეტყობინებებს და კომპიუტერის, ან სხვა მოწყობილობის მეშვეობით ახდენს ჩვენთან კომუნიკაციას, ეს კომუნიკაცია ითვლება ელექტრონულად და მომხმარებელი თანახმაა, რომ ჩვენ შესაძლებელია დავუკავშირდეთ მას სხვადასხვა გზებით, მათ შორის, ელექტრონული ფოსტის, შიდა აპლიკაციური ანოტაციების, ან ამ ანოტაციების/შეტყობინებების ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების გზით. მომხმარებელს შეუძლია, ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს ჩვენგან ელექტრონული ფოსტის კომუნიკაციის მიღება, თუკი გადაყვება იმ ბმულს და ინსტრუქციებს, რომელიც მოყვება ნებისმიერ მარკეტინგულ ელექტრონულ შეტყობინებას, რომელსაც ჩვენ ვაგზავნით.
7. მასალა:
ვებ-გვერდის მომხმარებლებს შესაძლოა მიეცეთ საშუალება, რომ სხვადასხვა გზით შეიტანონ მათი კონტრიბუცია ვებ-გვერდში, მათ შორის, ელექტრონული ფოსტის წერილების გაგზავნით, შეფასებების, რჩევების ან კომენტარების გაკეთებით (გამოქვეყნებით), იდეების გაჟღერებით და სხვა მსგავსი კონტრიბუციის (შემდგომში: „მომხმარებლის მასალა“) ვებ-გვერდისთვის ან უშუალოდ ქლაუდ9-ისთვის გადაგზავნით. შესაძლოა, ჩვენ მომხმარებლის მასალა სხვადასხვაგვარად გამოვიყენოთ, მათ შორის (მაგრამ არამარტო), გამოვაქვეყნოთ ვებ-გვერდზე, დავაფორმატოთ, გადავთარგმნოთ სხვა ენებზე, დავარედაქტიროთ იმგვარად, რომ დაზუსტდეს მისი იდეა და გამოსწორდეს გრამატიკული შეცდომები, ჩავრთოთ ის მარკეტინგულ ან სხვა მასალებში, შევქმნათ მისგან მომდინარე სამუშაოები, მოვახდინოთ მისი რეკლამირება, გავრცელება და მივცეთ საშუალება სხვებს, რომ გააკეთონ იგივე მათ ვებ-გვერდებთან, აპლიკაციებთან, მობილურ საკუთრებებთან და მედია პლატფორმებთან მიმართებით.
მომხმარებლის მასალის გადაცემით, მომხმარებელი ანიჭებს ქლაუდ9-ს და მასთან დაკავშირებულ პირებს, გლობალურ, არა-ექსკლუზიურ, როიალტისგან თავისუფალ, სრულად გადახდილ, უვადო, გადაცემად, გამოუთხოვად და ქველიცენზირებად უფლებას, რომ: ა) ნებისმიერი მიზნით გამოიყენონ, მოახდინოს რეპროდუცირება, მოდიფიცირება, ადაპტირება, თარგმნა, დისტრიბუცია, გამოცემა, შექმნან მისგან მომდინარე სამუშაოები და საჯაროდ გამოაქვეყნონ ხსენებული მასალა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ნებისმიერ მედია პლატფორმაზე, რომელიც ახლაა ცნობილი ან მომავალში იქნება გამოგონებული; და ბ) გამოიყენონ მომხმარებლის მიერ მომხმარებლის მასალასთან მიმართებით გამოყენებული სახელი.
მომხმარებელი აცნობიერებს, რომ ქლაუდ9-მ შესაძლოა დაიდგინოს უფლებრივი კომპეტენცია მომხმარებლის კომენტარებზე ან შეფასებებზე. მომხმარებელი აქვე ანიჭებს უფლებას ქლაუდ9-ს, რომ გამოიყენოს სამართლებრივი დაცვის საშუალებები იმ პირების წინააღმდეგ, რომლებიც დაარღვევენ მომხმარებლის ან კომპანიის უფლებებს მომხმარებლის მასალასთან მიმართებით.
მომხმარებელი აცნობიერებს და ეთანხმება, რომ მომხმარებლის მასალა არის არა- კონფიდენციალური და არა-პრიორიტეტული. მომხმარებელი ინარჩუნებს მორალურ უფლებებს მომხმარებლის მასალაზე (მათ შორის, მთლიანობის დაცვის და ავტორობის მიკუთვნების უფლებები), მომხმარებელი აქვე აცხადებს, რომ:
ა) მომხმარებელს არ ჭირდება რაიმე პერსონალური (მაიდენტიფიცირებელი) ინფორმაცია,რომელიც დაკავშირებულია მომხმარებლის მასალასთან, ან ნებისმიერ მისგან მომდინარე მასალასთან ან მასთან დაკავშირებულ გაუმჯობესებასთან;
ბ) მომხმარებელს არ აქვს რაიმე პრეტენზია მომხმარებლის მასალის ქლაუდ9-ის ან მისი ლიცენზიანტების, უფლებამონაცვლეების და შემსრულებლების მიერ პუბლიკაციასთან, გამოყენებასთან, მოდიფიკაციასთან, წაშლასთან და ექსპლუატაციასთან;
გ) მომხმარებელი, მომხმარებლის მასალასთან დაკავშირებით, სამუდამოდ თმობს და თანხმდება, რომ არ მოითხოვს ან განაცხადებს რაიმე პრეტენზიას ავტორის მორალური უფლებების ჭრილში; და
დ) მომხმარებელი სამუდამოდ ათავისუფლებს ქლაუდ9-ს, მის ლიცენზიანტებს, უფლებამონაცვლეებს და შემსრულებლებს, ნებისმიერი მოთხოვნისგან, რომელიც მომხმარებელს სხვაგვარად შეიძლება ჰქონოდა ხსენებული მორალური უფლებების საფუძველზე.
ქლაუდ9 და მასთან დაკავშირებული პირები უფლებამოსილნი არიან, რომ ვებ-გვერდზე განათავსონ ნებისმიერი რეკლამა და სხვა ინფორმაცია, რომელიც კავშირშია ან მოიცავს მომხმარებლის მასალას. მომხმარებელი არ არის უფლებამოსილი მოითხოვოს რაიმე სახის კომპენსაცია მსგავსი რეკლამებისთვის. ხსენებული რეკლამების სახე, ბუნება და მასშტაბები შესაძლებელია შეიცვალოს მომხმარებლის წინასწარი თანხმობის გარეშე.
ვებ-გვერდი შეიძლება შეიცავდეს დისკუსიის ფორუმებს, განცხადების დაფებს, შეფასების სერვისებს ან სხვა ფორუმებს, სადაც მომხმარებლებს ან მესამე პირებს ექნებათ შესაძლებლობა გამოაქვეყნონ პროდუქტების შეფასებები ან სხვა მასალა, შეტყობინებები, მასალები ან სხვა საგნები (შემდგომში: „ინტერაქტიული სივრცეები“). თუკი ქლაუდ9 ხელმისაწვდომს გახდის მსგავს ინტერაქტიულ სივრცეებს, მომხმარებელი თავად იქნება პასუხისმგებელი და რისკის მატარებელი თუ როგორ გამოიყენებს მათ. ინტერაქტიული სივრცეები გამოყენებით, მომხმარებელი აცხადებს გამოუთხოვად თანხმობას, რომ იგი ვებ-გვერდზე არ გამოაქვეყნებს, ატვირთავს, გადასცემს, გაავრცელებს, შეინახავს, შექმნის ან სხვაგვარად გამოაქვეყნებს შემდეგს:
 • ნებისმიერ მასალას, რომელიც არის უკანონო, ცილისმწამებლური, დისკრედიტაცია, უხამსი, პორნოგრაფიული, შეურაცხმყოფელი, მაცდუნებელი, შემავიწროებელი, მუქარა, პირად ცხოვრებაში ან საჯაროობის უფლებაში ინვაზიური, არაჰუმანური, გამაღიზიანებელი, თაღლითური ან ობიექტურად წინააღმდეგობის გამომწვევი;
 • მასალას, რომელიც აქეზებს ან შეიცავს ინსტრუქციებს კრიმინალური ქმედებისთვის, ლახავს მესამე პირთა უფლებებს, ან სხვაგვარად იწვევს პასუხისმგებლობას ან არღვევს ნებისმიერ ადგილობრივ, სახელმწიფო ან საერთაშორისო კანონს;
 • მასალას, რომელიც არღვევს ნებისმიერი პირის პატენტთან, სასაქონლო ნიშანთან, სავაჭრო საიდუმლოებასთან, საავტორო ან სხვა რაიმე ინტელექტუალური საკუთრების უფლებას;
 • მასალას, რომელიც ისაკუთრებს სხვა პირის (ფიზიკური ან იურიდიული) ვინაობას ან სხვაგვარად ქმნის ცრუ წარმოდგენას მომხმარებლის კავშირზე სხვა პირთან, მათ შორის, ქლაუდ9-სთან;
 • შეუთანხმებელ (რაიმეს) პოპულარიზაციას, პოლიტიკური კამპანიას, რეკლამას, კონკურსს, ლატარიას ან მოთხოვნას/შუამავლობას;
 • მესამე პირების პერსონალური მონაცემებს. მათ შორის (შეზღუდვის გარეშე), გვარს, მისამართებს, ტელეფონის ნომრებს, ელ-ფოსტის მისამართებს, სოციალური დაზღვევის ნომრების და საკრედიტო ბარათის ნომრებს/მონაცემებს;
 • ვირუსებს, დამახინჯებულ მონაცემებს ან სხვა საზიანო, გამანადგურებელ ან მავნებლურ ფაილებს;
 • მასალას, რომელიც არ არის დაკავშირებული ინტერაქტიულ სივრცეების საკითხებთან, სადაც ქვეყნდება მომხმარებლის მასალა; ან
 • მომხმარებლის მასალას, ან ბმულებს ასეთ მასალაზე, რომლებიც მხოლოდ ქლაუდ9-ს შეფასებით: ა) არღვევს ზემოთ ჩამოთვლილ პუნქტებს; ბ) თავისი ბუნებით წინააღმდეგობრივია; გ) ზღუდავს ან აბრკოლებს მესამე პირთა მიერ ინტერაქტიული სივრცეების ან ვებგვერდის გამოყენებას/გაცნობას; ან დ) შესაძლოა ქლაუდ9, მასთან დაკავშირებული პირები ან სხვა მომხმარებლები დააყენო რაიმე საფრთხის ან ნებისმიერი ბუნების პასუხისმგებლობის წინაშე.

მხოლოდ მომხმარებელია პასუხისმგებელი მომხმარებლის მასალაზე. მომხმარებელი იღებს ყველა რისკს, რომელიც დაკავშირებულია მომხმარებლის მასალასთან, მათ შორის, ნებისმიერი პირის დამოკიდებულება ამ მასალის სისწორეზე, სრულყოფილებაზე და გამოსადეგობაზე, ან მომხმარებლის მასალაში, მომხმარებლის მიერ ნებისმიერი ისეთი ინფორმაციის გამჟღავნებაზე, რომელიც შესაძლებელს ხდის მომხმარებლის პიროვნების იდენტიფიცირებას. მომხმარებელი აცხადებს, რომ იგი ფლობს, ან აქვს აუცილებელი თანხმობები იმისათვის, რომ გამოიყენოს და გასცეს თანხმობა მომხმარებლის მასალის გამოყენებაზე (იმგვარად, როგორც აღწერილია წინამდებარე დოკუმენტში). მომხმარებელს არ აქვს უფლება, რაიმე სახით გაავრცელოს ინფორმაცია, რომ თითქოს მომხმარებლის მასალა დასპონსორებულია ან მოწონებულია ქლაუდ9-ს მიერ.
ქლაუდ9 არ არის პასუხისმგებელი მასალაზე, რომელსაც მომხმარებელი ან ნებისმიერი მესამე პირი გამოაქვეყნებს, შეინახავს ან ატვირთავს, ასევე, მასალის დაკარგვაზე ან დაზიანებაზე. გარდა ამისა, ქლაუდ9 არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერ შეცდომაზე, ცილისწამებაზე, ბრალდებაზე, დეზინფორმაციაზე, დაუდევრობაზე, სიცრუეზე, უხამსობაზე, პორნოგრაფიაზე ან პროფანაციაზე, რომელსაც მომხმარებელი შეიძლება გადააწყდეს. როგორც ინტერაქტიული სერვისების მიმწოდებელი, ქლაუდ9 არ არის პასუხისმგებელი რაიმე განცხადებაზე, შუამავლობაზე, გარანტიაზე ან მასალაზე, რომელსაც მისი მომხმარებლები აქვეყნებენ საჯარო ფორუმებზე, პერსონალურ გვერდებზე ან სხვა ინტერაქტიულ სივრცეებში (მათი არსებობის შემთხვევაში).
მიუხედავად იმისა, რომ ქლაუდ9 არ არის ვალდებული გადაიღოს ე.წ „სქრინები“, დაარედაქტიროს ან მონიტორინგი გაუწიოს რომელიმე მომხმარებლის მასალას, რომელიც ქვეყნდება ან ვრცელდება ინტერაქტიული სივრცეების მეშვეობით - ქლაუდ9 იტოვებს უფლებას და აქვს აბსოლუტური დისკრეცია, რომ ნებისმიერი მიზეზით და ნებისმიერ დროს, მომხმარებლის თანხმობის გარეშე, წაშალოს, გადაიღოს სქრინი, გადათარგმნოს ან დაარედაქტიროს მომხმარებლის მასალა, რომელიც გამოქვეყნებულია ან შენახულია ვებ-გვერდზე (ამასთან, ქლაუდ9 უფლებამოსილია აღნიშნული ფუნქციები და უფლებები გადასცეს მესამე პირებს). შესაბამისად, მხოლოდ მომხმარებლები არიან პასუხისმგებლები, რომ მათივე ხარჯით შეინახონ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული ან შენახული მასალის ასლები. ქლაუდ9 არ არის ვალდებული, შეინახოს ან მიაწოდოს მომხმარებელს მომხმარებლის მასალის ასლები და ასევე, არ იძლევა რაიმე კონფიდენციალურობის გარანტიას ამ მასალასთან დაკავშირებით.
ინტერაქტიული სივრცეების ან ვებ-გვერდის ნებისმიერი ისეთი მასშტაბით ან ისეთი ფორმით გამოყენებამ, რაც არღვევს წინამდებარე შეთანხმების პირობებს, შეიძლება გამოიწვიოს მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდის ან ინტერაქტიული სივრცეების გამოყენების შესაძლებლობის შეწყვეტა ან შეჩერება.
8. პროდუქტები:
პროდუქტების ჩვენი ვებ-გვერდიდან შეკვეთით/შეძენით, მომხმარებელი აცნობიერებს, რომ იგი ეთანხმება ჩვენს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების პირობებს და ამ შეთანხმებას. გარდა ამისა, მომხმარებელი იძლევა გარანტიას, რომ იგი 18 წელს მიღწეული პირია და აქვს შესაბამისი იურიდიული უფლებამოსილება, რომ იყოს ამ შეთანხმების მხარე, გამოიყენოს ვებ-გვერდი, შეუკვეთს პროდუქტები და ასევე, რომ მის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია არის უტყუარი და ზუსტი. მომხმარებელი აქვე იძლევა გარანტიას, რომ ვებ-გვერდზე ხელმისაწვდომი შეძენის ფუნქციას, გამოიყენებს მხოლოდ მისთვის ან სხვა პირების სასარგებლოდ, რომლებმაც მომხმარებელს მიანიჭეს შესაბამისი უფლებამოსილება, ლეგიტიმური შეკვეთების გასაკეთებლად. ნებისმიერი ცრუ ან თაღლითური ტიპის შეკვეთა/შენაძენი აკრძალულია და ნებისმიერ მომხმარებელს, რომელიც ასეთ ქმედებას ჩაიდენს, შესაძლოა გაუუქმდეს მისი ანგარიში.
ჰოსტინგის სერვისების მიწოდებას, ასევე ვირტუალური/ფიზიკური სერვერების განთავსებისას და შესაბამისი სერვისების მიწოდებისას, ქლაუდ9 უფლებამოსილია, რომ: ა) წაშალოს მომხმარებლის ინფორმაცია და ფაილები სერვერიდან, იმ შემთხვევაში, თუ ეს უკანასკნელი 1 (ერთ) თვეზე მეტხანს არ გადაიხდის შესაბამისი მომსახურების ღირებულებას;
ბ) მოითხოვოს მომხმარებლისგან 3 (სამი) თვის მომსახურების ღირებულებას წინასწარ, ავანსის სახით, იმ პროდუქტების მიწოდების განახლების სანაცვლოდ, რომლის მიწოდებაც მომხმარებლისთვის შეჩერებული/შეწყვეტილი იყო.
ჰოსტინგის სერვისების მიწოდებისას, ქლაუდ9 უფლებამოსილია, რომ შეაჩეროს მიწოდება იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებლისთვის ასეთი სერვისების მიწოდება აფერხებს სხვა ისეთი ვებ-გვერდების ფუნქციონირებას, რომელიც ამავე ჰოსტინგზეა განთავსებული.
კოლოკაციის სერვისების მიწოდების ფარგლებში: I. მომხმარებელი უფლებამოსილია:
ა) support@cloud9.ge-სთან წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე მოითხოვოს კოლოკაციის ფართში მისი წარმომადგენელის/წარმომადგენლების დაშვება (თითოეულ მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს მისი არაუმეტეს 3 (სამი) წარმომადგენლის დაშვება კოლოკაციის ფართში და არაუმეტეს 60 წუთის განმავლობაში თითოეული ვიზიტის დროს); ბ) ერთი კალენდარული თვის განმავლობაში მოითხოვოს კოლოკაციის ფართში არაუმეტეს 6 დაშვება;
გ) 24/7 პერიოდის განმავლობაში, support@cloud9.ge-სთვის შესაბამისი შეტყობინების გაგზავნის გზით, მოითხოვოს სერვერის გადატვირთვა.
II. მომხმარებელი ვალდებულია:
ა) კოლოკაციის ფართში დაშვების მიზნით support@cloud9.ge-სთვის გაგზავნილ წერილში მიუთითოს ფართში დასაშვებ პირთა (წარმომადგენელთა) სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და ვიზიტის ზუსტი დრო;
ბ) არ მოახდინოს რეკლამის, ინფორმაციის ან სხვა მასალების გადაცემა სხვა მომხმარებელთათვის/მესამე პირებისათვის, ასეთი მასალების ადრესატების თანხმობის გარეშე, როგორც ელექტრონული მისამართების, ისე საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი ელექტრონული გამოცემების და კონფერენციების მეშვეობით, რომლებიც არ არის განკუთვნილი ამ მიზნისათვის;
გ) არ მოახდინოს არასანქცირებული შეღწევა ტექნოლოგიურ კომპონენტებში (აგრეგატებში), პროგრამებში, მონაცემთა ბაზებში და ინტერნეტის სხვა კომპონენტებში.
III. ქლაუდ9 უფლებამოსილია: ა) მოახდინოს წინასწარ დაგეგმილი ტექნიკური სამუშაოების გატარება, რომლის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 12 საათს;
ბ) უარი უთხრას მომხმარებელს კოლოკაციის ფართში დაშვებაზე, თუ აღნიშნული დრო ემთხვევა წინასწარ დაგეგმილ ტექნიკურ ან სხვა მსგავსი ტიპის სამუშაოებს;
გ) უარი უთხრას მომხმარებელს მისი კუთვნილი სერვერების კოლოკაციის ფართიდან გატანაზე, იმ შეთხვევაში, თუ მანამდე მომხმარებელი არ მოახდენს ქლაუდ9-ს წინაშე არსებული დავალიანების სრულად დაფარვას.
9. დომეინის რეგისტრაციის სერვისების მიწოდების წესები და პირობები:
დომენური სახელის რეგისტრაციით მომხმარებელი იღებს დომენური სახელით სარგებლობის შეზღუდულ, გადაცემად, განახლებად, ექსკლუზიურ უფლებას, იმ ვადითა და პირობებით, რომლებიც მოცემულია ამ ხელშეკრულებაში და ასევე, დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრაციის წესებში. „.ge“ ზონის დომენის რეგისტრაციის წინ, მომხმარებელი ვალდებულია გაეცნოს და შეასრულოს დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრაციის წესები და შესაბამისი ინსტრუქციები, რომლებიც გამოქვეყნებულია ვებ-გვერდზე www.nic.ge და ასევე, www.რეგისტრაცია.გე რეგისტრაცია.გე-ზე.
დომენის რეგისტრაციისას განაცხადში არასწორად/შეცდომით ჩაწერილ დომეინის სახელზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მხოლოდ მომხმარებელს, შესაბამისად, ასეთ შემთხვევაში გადახდილი თანხა დომენის გააქტიურების შემდეგ, მომხმარებელს არ დაუბრუნდება.
10. მოდიფიკაციები და ცვლილებები:
დროდადრო, ფასები, ასაკობრივი ბარიერები, მომსახურების გავრცელების საზღვრები და სხვა პროდუქტებთან დაკავშირებული საკითხები და მოთხოვნილებები შეიძლება გადაიხედოს. შედეგად, ქლაუდ9 იტოვებს უფლებას, ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი მიზეზით, გააუქმოს, შეცვალოს ან ჩაანაცვლოს ნებისმიერი სერვისი ან პროდუქტი, რომელიც მომხმარებელმა მომავალში შესაძენად დაჯავშნა. ასეთ შემთხვევებში, თუკი მომხმარებელი უკმაყოფილო იქნება იმ ალტერნატიული პროდუქტით, რომელსაც შევთავაზებთ, მას ექნება უფლება, მოითხოვოს მის მიერ თავდაპირველი ფასით შეძენილი პროდუქტის თანხის დაბრუნება. მიუხედავად ხსენებულისა, როდესაც ასეთი ცვლილებები შედის ძალაში, ჩვენ გადავდგამთ ყველა გონივრულ ნაბიჯს იმისათვის, რომ მათ შესახებ შევატყობინოთ მომხმარებელს, რათა სადაც შესაძლებელი იქნება, მოხდეს შეკვეთის მორგება შეცვლილი გარემოებებისადმი ან შეკვეთის განახლება.
11. ფასები & შემცველობა/გამონაკლისები:
ვებ-გვერდზე გამოსახული ფასები არის თითო პროდუქტისთვის, თუ სხვაგვარად არ იქნა მითითებული.
შეკვეთის გაკეთების დროს დაფიქსირებული ფასები ემყარება ადგილობრივ ტარიფებს, რომელიც კონვერტირებულია ქლაუდ9-ს მიერ არჩეული გაცვლითი კურსით. შეკვეთის დადასტურებამდე, ფასები ექვემდებარე ქლაუდ9-ს მიერ ცალმხრივად შეცვლას.
თუკი სხვანაირად არ იქნა დადგენილი, ფასები არ მოიცავს ადგილობრივ გადასახადებს ან მოხმარების მოსაკრებლებს.
12. გადახდები & გაუქმებები:
როდესაც მომხმარებელი ვებ-გვერდის მეშვეობით უკვეთავს ჩვენს პროდუქტებს, ქლაუდ9 აგროვებს მომხმარებლის გადახდის ინფორმაციას. ქლაუდ9 იღებს შემდეგ საკრედიტო/სადებიტო ბარათებს: „Master Card”, „VISA“, „American Express“ და „PayPal“.
პროდუქტის შეძენის შემდეგ თანხა არ დაბრუნდება.
ტრანზაქციის ღირებულება შეიძლება დაექვემდებაროს გადასახადების დარიცხვას, ვალდებულებებს, უცხოურ ტრანზაქციასთან დაკავშირებულ მოსაკრებლებს/საკომისოებს, ვალუტის გადაცვლის საკომისიოს ან სხვა მოსაკრებლებს/საკომისიოებს. მომხმარებლის მომსახურე ბანკი ან საკრედიტო/სადებიტო ბარათის კომპანიამ შესაძლოა გადახდა დააკონვერტოს ადგილობრივ ვალუტაში და დააკისროს მომხმარებელს სანაცვლო საკომისიო, რაც გამოიწვევს სხვაობას ვებ-გვერდზე გამოსახულ ფასსა და საბოლოოდ, მომხმარებლის საბანკო ანგარიშიდან ან საკრედიტო/სადებიტო ბარათიდან ჩამოჭრილ თანხას შორის. გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს მომსახურე ბანკს ან საკრედიტო/სადებიტო ბარათის კომპანიას, თუკი გაქვთ რაიმე შეკითხვები კონვერტაციის საკომისიოსთან დაკავშირებით.
13. ჩვენი პასუხისმგებლობა:
წინამდებარე მუხლი ზღუდავს ქლაუდ9-ს პასუხისმგებლობას მომხმარებლის წინაშე, იმ საკითხებთან მიმართებით, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას მომხმარებლის მიერ ვებ- გვერდის გამოყენებით.
ინფორმაცია, მასალა, პროგრამა, პროდუქტები და სერვისები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე შეიძლება შეიცავდეს შეცდომებს ან უზუსტობებს, მათ შორის, შეცდომას/უზუსტობას თანხის ოდენობაში. შპს „ქლაუდ ცხრა“, მისი დედა კომპანიები, შვილობილი კომპანიები და დაკავშირებული საზოგადოებები (ერთობლივად მოხსენიებულნი, როგორც „ქლაუდ9 ჯგუფის კომპანიები“) იხსნიან ნებისმიერ პასუხისმგებლობას და არ იძლევიან გარანტიას, ვებ-გვერდზე გამოსახულ ინფორმაციის, პროდუქტების და სერვისების აღწერის სიზუსტეზე, უტყუარობაზე და სხვა სახის შეცდომებზე (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ფასის, ფუნქციების, მოცულობის და გამორიცხვის, პროდუქტის ზოგადი აღწერილობების, შეფასებების, რეიტინგების და სხვ.). დამატებით, ქლაუდ9 ექსკლუზიურად იტოვებს უფლებას, რომ მოახდინოს ვებ-გვერდზე გამოსახული ნებისმიერი ფასების და ხელმისაწვდომობის შესახებ ინფორმაციის კორექტირება ან/და რომ მოახდინოს ფასის კორექტირება განხილვის პროცესში მყოფი შეკვეთებისთვის.
ქლაუდ9 არ აკეთებს რაიმე სახის გარანტიას ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის, მასალის, პროგრამების, პროდუქტების და სერვისების ნებისმიერ მიზანთან შესაბამისობაზე და ასევე, რომ ვებ-გვერდზე განთავსებული ამ პროდუქტებისა და სერვისების მოცულობა ან შეთავაზებები არ შეიცავს ქლაუდ9 ჯგუფის კომპანიების რეკომენდაციებს ან რეკლამას. ნებისმიერი ასეთი ინფორმაცია, მასალა, პროგრამა, პროდუქტები და სერვისები არის წარმოდგენილი არსებული სახით, რაიმე სახის გარანტიის გარეშე (თუკი სხვაგვარად არ იქნა დაზუსტებული). ქლაუდ9 ჯგუფის კომპანიები იხსნიან ნებისმიერი სახის გარანტიას და პირობას, რომ ვებ-გვერდი ან მისი სერვერები თავისუფალია ვირუსებისგან ან მავნე კომპონენტებისგან. ქლაუდ9 აქვე იხსნის ნებისმიერი სახის გარანტიას და პირობას (იმ მასშტაბით, რაც დაშვებულია კანონით), რომელიც ეხება ხსენებულ ინფორმაციას, მასალას, პროგრამას, პროდუქტებსა და სერვისებს, მათ შორის, ნებისმიერი სახის ნავარაუდებ გარანტიებს და პირობებს პროდუქტების გაყიდვისთვის ვარგისიანობის, კონკრეტული მიზნისთვის გამოყენებადობის, სახელწოდების და უფლების დაურღვევლობის შესახებ,.
მესამე პირები, კერძოდ, მომმარაგებლები და კერძო მომწოდებლები, რომლებიც ვებ- გვერდზე გვაწვდიან პროდუქტებს ან სხვა სერვისებს, არიან დამოუკიდებელი კონტრაჰენტები და არ არიან ქლაუდ9-ს დასაქმებულები ან წარმომადგენლები. ქლაუდ9 არ არის პასუხისმგებელი ამ პირთა ქმედებებზე, უმოქმედობებზე, შეცდომებზე, გარანტიებზე, განცხადებებზე, დარღვევებზე, დაუდევრობაზე ან შეუსაბამო ქმედებაზე და ასევე, ნებისმიერ ჯანმრთელობის ზიანზე, გარდაცვალებაზე, ქონების დაზიანებაზე ან სხვა სახის ზიანზე ან ხარჯზე, რომელიც გამოიწვია ხსენებული პირების პროდუქტებმა ან სერვისებმა, ან სხვაგვარად წარმოიშვა მომხმარებლის მიერ პროდუქტის ან სერვისის შეკვეთის შედეგად, ან მომხმარებლის მიერ ამ პროდუქტებისა და სერვისების გამოყენების შედეგად. ქლაუდ9-ს არ ექნება პასუხისმგებლობა და არ გასწევს რაიმე სახის ანაზღაურებას ვადაგადაცილების, გაუქმების, ფორს-მაჟორის ან სხვა ისეთი გარემოებების შემთხვევაში, რომელიც სცილდება ჩვენს პირდაპირ კონტროლს და ჩვენ არ გვექნება ანაზღაურების ვალდებულება ისეთ შემთხვევებში, როგორიცაა დამატებითი ხარჯი, დაყოვნება, უმოქმედობა, მარშუტის შეცვლა ან სახელმწიფოების ორგანოთა ქმედებები.
არც ერთ შემთხვევაში, ქლაუდ9 (ან მისი დირექტორები, დაკავშირებული პირები ან ოფიცრები) არ იქნებიან პასუხისმგებლები ნებისმიერი სახის პირდაპირ, არაპირდაპირ, სადამსჯელო, შემთხვევით, სპეციალურ, პრევენციულ ან შედეგობრივ ზიანზე (მათ შორის, გამონაკლისების გარეშე, ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია მონაცემთა ან ინფორმაციის დაკარგვით, ან იმ ხარჯებით, რომელთა გაღებაც აუცილებელია სერვისების ან საქონლის შესაცვლელად), რომელიც მომდინარეობს, ან რაიმე სახით დაკავშირებულია მომხმარებლის მიერ, ვებ-გვერდის მეშვეობით პროდუქტების ან სერვისების შეკვეთებთან, ან მომხმარებლის ვებ-გვერდთან წვდომასთან, გამოყენებასთან ან ჩვენებასთან, ან წვდომის, გამოყენების ან ჩვენების შეუძლებლობასთან ან შეფერხებასთან (მათ შორის, მაგრამ არამარტო, მომხმარებლის დაყრდნობას შეფასებებზე და აზრებზე, რომელიც გამოსახულია ვებ-გვერდზე; ნებისმიერ კომპიუტერულ ვირუსებზე,, ინფორმაციაზე, პროგრამაზე, საიტების ლინკებზე, პროდუქტებზე და სერვისებზე, რომელიც ხელმისაწვდომია ჩვენს ვებ- გვერდზე; ან სხვაგვარად მომდინარეობს ჩვენი ვებ-გვერდის წვდომისგან, ჩვენებისგან ან გამოყენებისგან), მიუხედავად იმისა, ეს ზიანი დაფუძნებულია დაუდევრობაზე, ხელშეკრულებაზე, დელიქტზე, მკაცრ პასუხისმგებლობაზე, ან სხვაგვარ საფუძველზე. პასუხისმგებლობა გამორიცხულია იმ შემთხვევაშიც, თუ ქლაუდ9-ს გააფრთხილეს შესაძლო ზიანის წარმოშობის შესახებ.
14. მომხმარებლის პასუხისმგელობა:
მომხმარებელი აცხადებს თანხმობას, რომ დაიცვას და ზიანს აუნაზღაურებს ქლაუდ9-სა და ყველა მასთან დაკავშირებულ ოფიცერს, დირექტორებს, დასაქმებულებსა და წარმომადგენლებს, ნებისმიერი სახის სამართლებრივი მოთხოვნისგან, სარჩელისგან, სასამართლო პროცესისგან, გამოძიებისგან, დანაკარგებისგან, ზიანისგან, ჯარიმებისგან, სახდელისგან, ხარჯებისგან, ღირებულებისგან და სხვა ნებისმიერი სახის ვალდებულებებისგან, მათ შორის, მაგრამ არამარტო, გონივრული იურიდიული და ფინანსური მომსახურების ხარჯები, რომლებიც წარმოშვება:
ა) მომხმარებლის მიერ ხელშეკრულების ან მასში მოხსენიებული რომელიმე დოკუმენტის პირობების დარღვევით;
ბ) მომხმარებლის მიერ ნებისმიერი კანონის, რეგულაციის, დირექტივისა თუ წესის დარღვევით;
გ) მომხმარებლის მიერ მესამე პირთა უფლებებში ჩარევით, მათი დარღვევით ან მითვისებით, მათ შორის, გამონაკლისებით გარეშე, პირადი ცხოვრების და საჯაროობის უფლებები; დ) მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდის გამოყენებით;
ე) მომხმარებლის მიერ, ვებ-გვერდის მეშვეობით ნებისმიერი პროდუქტის შეკვეთით ან გამოყენებით; ან
ვ) მომხმარებლის დაუდევრობით ან განზრახი მართლსაწინააღმდეგო ქმედებით.
15. ბმულები მესამე პირთა ვებ-გვერდებზე:
ვებ-გვერდი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს საიტებზე, რომლებსაც მართავენ ქლაუდ9- სგან დამოუკიდებელი მესამე პირები. ასეთი ბმულები განკუთვნილია მხოლოდ მომხმარებლის გამოყენებისათვის, ან შესაბამისი საიტების სხვა მიზნებისთვის. მომხმარებელი თავად არის ვალდებული, რომ დაიცვას წინდახედულობა, რათა დარწმუნდეს, რომ ბმულები, რომლებსაც იგი აირჩევს ან პროგრამები, რომელსაც იგი გადმოწერს (ვებ-გვერდიდან ან სხვა საიტებიდან) თავისუფალია ნებისმიერი სახის კომპიუტერული ვირუსისგან, ე.წ „ტროას ცხენისგან“, „ჭიისგან“, დეფექტისგან და სხვა გამანადგურებელი ბუნების საგნებისგან. ჩვენს მიერ ასეთი საიტების ბმულების ვებ- გვერდზე განთავსება, არ ემსახურება ამ საიტებზე განთავსებული მასალის პოპულარიზაციას, ან რაიმე სახის დამოკიდებულების გამოხატვას მათი ოპერატორების მიმართ. ზოგიერთ შემთხვევაში, მომხმარებელს მესამე პირებისგან შესაძლოა წარედგინოს თხოვნა, რომ მომხმარებელმა მათ დაურთოს ბმული მის ქლაუდ9-ის ანგარიშზე და შემდეგ გააერთიანოს მესამე პირთა საიტის და ჩვენს ვებ-გვერდზე არსებული ანგარიშები (გააზიაროს ინფორმაცია ანგარიშებს შორის). ამ თხოვნაზე თანხმობის განცხადება არ არის სავალდებულო და გადაწყვეტილება, დაშვებულ იქნეს თუ არა მესამე პირებისთვის მსგავსი ინფორმაციის გაცვლა, შესაძლოა შეიცვალოს ნებისმიერ დროს.
16. ზოგადი პირობები:
თუკი გამოსაყენებელი სამართლის მიხედვით, ამ ხელშეკრულების ნებისმიერი ნაწილი ცნობილ იქნება ბათილად, აღუსრულებელად ან ძალადაკარგულად, მათ შორის, მაგრამ არამარტო, განცხადებები და გარანტიები, პასუხისმგებლობების შეზღუდვები და სხვა - მაშინ, ჩაითვლება, რომ ბათილად, აღუსრულებელად ან ძალადაკარგულად ცნობილი ნაწილი ჩანაცვლდება მოქმედი, აღსრულებადი მუხლით, რომელიც ყველაზე მეტად ემთხვევა თავდაპირველი (ჩანაცვლებული) ნორმის მიზნებს. რაც შეეხება ხელშეკრულების დარჩენილი ნაწილი დარჩება უცვლელი.
ეს ხელშეკრულება (და მასში მითითებული სხვა შეთანხმებები, წესები და პირობები) ჰქმნის მთლიან ერთ შეთანხმებას ვებ-გვერდთან დაკავშირებით, რომელიც დადებულია მომხმარებელსა და შპს „ქლაუდ ცხრა“-ს შორის. ეს შეთანხმება ანაცვლებს ნებისმიერ მანამდე არსებულ, ვებ-გვერდთან დაკავსირებულ ორმხრივ კომუნიკაციას და შეთანხმებებს მომხმარებელსა და ქლაუდ9-ს შორის, მიუხედავად იმისა, ეს მოხდა წერილობით, ელექტრონულად თუ ზეპირად. ამ ხელშეკრულების ამობეჭდილი ვერსია და ნებისმიერი ელექტრონულად განხორციელებული შეტყობინება ამ ხელშეკრულებასთან ან მასთან კავშირში მყოფ საკითხზე, შესაძლებელია წარდგენილ იქნეს ნებისმიერ სასამართლო ან ადმინისტრაციულ განხილვაზე/პროცესზე. იურიდიული პირების, პროდუქტების, ადამიანების, მოქმედი პირების და სხვა მონაცემთა ფიქციური სახელები, რომელიც გამოყენებულ იქნა (ან შესაძლოა იქნეს) ჩვენს ვებ-გვერდზე არ არის გამიზნული რეალური პირების, კომპანიების, პროდუქტების ან მოვლენების წარმოსადგენად.
ნებისმიერი უფლება, რომელიც მინიჭებულ არ იქნა მხარეთათვის ამ ხელშეკრულებით, ეკუთვნის კომპანიას.
17. შპს „ქლაუდ ცხრა“-ს რეკვიზიტები:

კომპანიის დასახელება: შპს „ქლაუდ ცხრა“;

საიდენტიფიკაციო/საგადასახადო კოდი: 405063755

იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, შ. ნუცუბიძის ქუჩა, მე-4 მკ/რ-ის გაგრძელება, ნაკვეთის #7;

ტელეფონის ნომერი: +995 032 242 40 02;

ელექტრონული ფოსტის მისამართი: contract@cloud9.ge ან support@cloud9.ge;

საბანკო ანგარიში: სს „თიბისი ბანკი“ – GE59TB7050436080100004.Please enter the characters you see in the image below into the text box provided. This is required to prevent automated submissions.